springbreak-miami

Spring Break on Miami Beach

Spring Break crowds on Miami’s South Beach.

Share your thoughts!