Miami Circle Park view in downtown Miami

Miami Circle Park view in downtown Miami

Photo by David Blasco