Steinmetz family card

Photo by Joseph Steinmetz via Florida Memory Project