Steinmetz family Christmas card for 1950. (Florida Memory Project)

Steinmetz family Christmas card for 1950. (Florida Memory Project)